Sai sót trong công khai DN nợ thuế: Tổng cục Thuế nghiêm túc nhận lỗi